Stwierdzanie zgodności

Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem wystawiane jest na życzenie klienta

Do stwierdzenia zgodności konieczne jest podanie wymagań jakie powinien spełniać przyrząd oraz zasady podejmowania decyzji wraz z opisem poziomu ryzyka błędnej akceptacji lub przyjęcia wyniku. Często zasada ta wiąże się z deklarowaną przez producenta dokładnością przyrządu (błędem granicznym).

Istnieje szereg zasad podejmowania decyzji związanej ze stwierdzeniem zgodności. Szeroko opisane one zostały w dokumencie: ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności. Ocena zgodności nie wiąże się z dodatkowymi pomiarami i opiera się jedynie na już uzyskanych wynikach w czasie wzorcownia.

Podstawową, stosowaną w naszym Laboratorium metodą podejmowania decyzji o zgodności jest metoda binarna z prostą zasadą akceptacji, w której pasmo bezpieczeństwa w=0. Metoda zakłada prawdopodobieństwo błędnej akceptacji mniejszej niż 50%. Zasada ta przedstawiona została na rysunkach:

Opis zgodności z wymaganiami jest częścią świadectwa wzorcowania i zawiera stwierdzenie o zgodności wyników z wymaganiami lub nie. Na pierwszej stronie świadectwa podajemy tę informację w postaci:

W wyniku wzorcowania stwierdzono że obiekt wzorcowania spełnia/nie spełnia ustalonych wymagań metrologicznych. Szczegółową analizę zgodności wraz z wymaganiami przedstawiono na kolejnych stronach świadectwa wzorcowania.

Na kolejnych stronach świadectwa, za wynikami wzorcowania przedstawiona jest szczegółowa analiza każdego punktu wzorcowania w postaci graficznej.