Przejdź do treści

Stwierdzanie zgodności

Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem wystawiane jest na życzenie klienta

Do stwierdzenia zgodności konieczne jest podanie wymagań jakie powinien spełniać przyrząd oraz zasady podejmowania decyzji wraz z opisem poziomu ryzyka błędnej akceptacji lub przyjęcia wyniku. Często zasada ta wiąże się z deklarowaną przez producenta dokładnością przyrządu (błędem granicznym).
Istnieje szereg zasad podejmowania decyzji związanej ze stwierdzeniem zgodności. Szeroko opisane one zostały w dokumencie: ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności. Ocena zgodności nie wiąże się z dodatkowymi pomiarami i opiera się jedynie na już uzyskanych wynikach w czasie wzorcownia.

Podstawową, stosowaną w naszym Laboratorium metodą podejmowania decyzji o zgodności jest metoda binarna z prostą zasadą akceptacji, w której pasmo bezpieczeństwa w=0. Metoda zakłada prawdopodobieństwo błędnej akceptacji mniejszej niż 50%. Zasada ta przedstawiona została na rysunkach:

Opis zgodności z wymaganiami jest częścią świadectwa wzorcowania i zawiera stwierdzenie o zgodności wyników z wymaganiami lub nie. Na pierwszej stronie świadectwa podajemy tę informację w postaci:

W wyniku wzorcowania stwierdzono że obiekt wzorcowania spełnia/nie spełnia ustalonych wymagań metrologicznych. Szczegółową analizę zgodności wraz z wymaganiami przedstawiono na kolejnych stronach świadectwa wzorcowania.

Na kolejnych stronach świadectwa, za wynikami wzorcowania przedstawiona jest szczegółowa analiza każdego punktu wzorcowania w postaci graficznej.